Ansökan om tobaksförsäljning

Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 
Information.
Här lämnar du uppgifter om sökanden. Det vill säga det företag, organisation eller den privatperson som står bakom ansökan.

Ansökan om försäljningstillstånd är avgiftsbelagd. Ansökningsavgiften är för närvarande 9 200 kronor för ett detaljhandelstillstånd och 10 700 kronor för ett partihandelstillstånd. Ansökningsavgiften ska betalas in på Helsingborgs stads plusgirokonto 94 45 93-3, i meddelanderaden ska du skriva försäljningsställets namn samt vad ansökan avser. Exempel: Tobbes Tobak, Ansökan om detaljhandelstillstånd.

Observera att handläggningen av ditt ärende påbörjas först när alla handlingar inkommit till tillståndsenheten.

Fullständiga anvisningar för hur du gör din ansökan hittar du här.Du måste bifoga minst 2 bilagor för att kunna skicka in din ansökan.

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext